Vedtægter for Aarhus Søfarts Museum

Museets navn er Aarhus Søfarts Museum. Museet er en forening med hjemsted i Århus.

 

§ 2.

Aarhus Søfarts Museums ejer og øverste myndighed er en forening, bestående af repræsentanter for de virksomheder, foreninger og enkeltpersoner som den 3. juni 2008 stiftede museet. Bestyrelsen kan optage nye medlemmer, der betaler et årligt kontingent, som besluttes af generalforsamlingen,

 

§ 3.

Museets formål.

 

 1. at opbygge samlinger og arkivalier af maritim betydning ved tilførte midler og donationer.
 2. at opsamle og bevare den søfartshistorie, der primært er knyttet til lokalområdet. Dette skal ikke udelukke genstande og arkivalier fra andre områder, der doneres til museet.
 3. at formidle arbejdslivet og dets vilkår i den maritime verden afspejlet op igennem tiderne.
 4. at gennemføre registrerings- opbevarings- og udstillingsarbejde i museet.
 5. at synliggøre historie og ejerforhold til de forskellige genstande og arkivalier, der er i museets varetægt.
 6. at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden på nærmere fastlagte tidspunkter.
 7. at samlinger og arkivalier stilles til rådighed for forskning, godkendt af museumsbestyrelsen.
 8. at drage omsorg for samlingernes og arkivaliernes forsvarlige opbevaring og bevarelse. 

 

§ 4.

Ansvarlig for museets drift er bestyrelsen, som består af 5 - 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, så den i størst mulig grad lever op til museets formål.

 

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige - og de øvrige 2 – 4 medlemmer på lige årstal. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Aarhus Søhistoriske Selskab. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig med et repræsentantskabsmedlem i den resterende valgperiode.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, kasserer, sekretær og andre tillidshverv.

 

Bestyrelses fastsætter selv sin forretningsorden, og udpeger den daglige ledelse.

 

Museets bestyrelse skal sikre en lokal forankring og fungere som faglig opbakning til Søfartsmuseets daglige leder.

 

Andre end bestyrelsesmedlemmer kan knyttes ad hoc til bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for museets forpligtelser.

 

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

 

§ 5.

Økonomi og administration varetages i det daglige af museets leder, som er ansvarlig overfor bestyrelsen.

 

§ 6.

Øvrige forbehold.

 

 1. Museets daglige ledelse søger ved tilskud og kontingent fra fonde, legater, erhvervsvirksomheder, organisationer, privatpersoner, tilknyttede klubber m.fl. at bevare, opbygge og drive sine enestående samlinger og arkivalier som nævnt under § 3. Vilkårene for sådanne klubber besluttes af bestyrelsen.
 2. Midler, der er tilført museet til et ganske bestemt forhold skal respekteres.
 3. Alle genstande, arkivalier og økonomiske midler, der tilfalder museet, forvaltes af den daglige leder, men ejes af institutionen.
 4. Billetpriser for besøgene fastsættes af bestyrelsen. Skoleelever og studerende, der besøger museet som led i undervisningen kan få gratis adgang. Museet kan dog kræve at sådanne besøg anmeldes på forhånd.
 5. Søfartsmuseet skal holdes åbent for publikum i passende omfang og på tidspunkter, som forud er bekendtgjort.
 6. Ud over museets udstillinger er samlinger, herunder registre, magasinerede genstande, bibliotek m.m. offentligt tilgængelige efter aftale med den daglige leder.
 7. Egentlige arkivalier kan tilgængelighedsbegrænses i overensstemmelse med arkivlovgivningen.
 8. Museet må ikke udskille genstande fra samlingerne til andre end ligeværdige museer.
 9. Kassation af genstande kan kun ske efter godkendelse fra museumssagkyndige.
 10. Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for bestyrelsen.
 11. Genstande eller samlinger, der er behæftet med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for bestyrelsen.
 12. Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk.

 

§7.

Venneselskab for Aarhus Søfarts Museum er Aarhus Søhistoriske Selskab. Selskabets medlemmer har gratis adgang.

 

§ 8.

Såfremt museet bringes til ophør, skal museets genstande tilbydes andre maritime museer i Danmark. Afhændelsesprisen afgøres i hvert tilfælde af museets bestyrelse og kyndige fagfolk. Museets arkivalier skal ved museets ophør tilgå lokalhistoriske arkiver.

 

 

Således vedtaget ved Aarhus Søfarts Museums generalforsamling den 10. april 2012:

 

 

Dirigent: Henrik Kleis

 

   

Bestyrelsen: Henrik Kleis, Poul Erik Poulsen, Bente Steffensen, Karl Nøhr Sørensen, Peter Sørensen, Stig Thornsohn, Peter Trolle,